Prie Teofiliaus Matulionio Tėviškės Kryžiaus
2017 m. sausio 19, Ketvirtadienis

Active Image Vieną rudens dieną, grupelė caritiečių, nors mintyse susitikti su arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu, nuvyko į Kudoriškio kaimą. Kryžius liūdija, kad iš čia Teofilius išėjo į ilgą, kupiną kančių, išbandymų, tikėjimo, Dievo meilės gyvenimo kelią, pavestą Švenčiausiosios Jėzaus širdies globai. Popiežius Jonas Paulius II lankydamasis Lietuvoje 1993 m. šv. Mišių Kryžių kalne metu kalbėdamas apie lietuvių tautos nueitą kryžiaus kelią, priminė ir „vyskupą Teofilių Matulionį, kurio žemiškoji kelionė tebuvo vien skaudi kančios ir sielvarto Kalvarija iki pat mirties“.

 

Kiekvieno parapijiečio ir lietuvio pareiga lankyti, prižiūrėti šį kryžių, melstis, kad arkivyskupas T. Matulionis būtų paskelbtas šventuoju.Active Image
Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos caritiečiai prie Teofiliaus Matulionio Tėviškės prisiminimo

Alantos parapijos gyvojo rožinio draugijos vadovė Ina Zimkienė.